LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

Các dự án

Tên khách hàng Tên dự án Thời gian thực hiện
VEA Khảo sát các doanh nghiệp nhỏ chế biến nông sản và thực phẩm tại khu vực nông thôn của Việt Nam phục vụ chương trình quốc gia về tạo việc làm ở nông thôn. 1995
UNDP Nghiên cứu các trường tiểu học tại Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam Đà Nẵng. 1995
Tầm nhìn thế giới Đào tạo về nhận dạng và xây dựng dự án cho các cán bộ đối tác trong các dự án của Oxfam tại tỉnh Hà Tĩnh. 1995
UNDP Soạn thảo Số tay hướng dẫn chuẩn bị, lập và thẩm định các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1994 - 1995
Oxfam GB Nghiên cứu cơ bản về hài hoà thể chế liên quan đến quản lý viện trợ 1994
SCCI Quản lý các chương trình hỗ trợ của NARV cho các vùng nông thôn của tỉnh Thừa Thiên Huế 1992 - 1994
NARV Đánh giá các ngành công nghiệp Việt Nam – Các giải pháp thúc đẩy viện trợ của Thụy Điển cho Việt Nam 1991
SIDA Nghiên cứu hiệu quả đầu tư của các chương trình và dự án Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 1988 - 1990