LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

Các dự án

Tên khách hàng Tên dự án Thời gian thực hiện
UNICEF Đánh giá giữa kỳ các dự án thí điểm nước sạch và cải thiện điều kiện vệ sinh do UNICEF tài trợ 2001 - 2002
IDCJ/JBIC Khảo sát đánh giá và thu thập dữ liệu quốc gia cho Nhật Bản 2001 - 2002
WB Đánh giá của các bên liên quan về khung phát triển toàn diện 2001 - 2002
MPI Thiết lập chương trình đào tạo quản lý dự án đầu tư 2001 - 2002
WB Đánh giá hoạt động của công ty xây dựng Việt Nam 2000 - 2001
MPI Tạo điều kiện thuận lợi cho Hội nghị quốc gia về quản lý dự án ODA 2000
MPDF Khảo sát nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Bến Tre, Tiền Giang và Vĩnh Long 2000
MPDF Điều tra về các doanh nghiệp mới thành lập theo Luật Doanh nghiệp 2000
Shell/ MIPECO Nghiên cứu khả thi Dự án Liên doanh cung cấp dịch vụ tiếp liệu hàng không 2000 - 2002
UNDP Nhận dạng và chuẩn bị các dự án xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Bến Tre. 1999