LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

Các dự án

Tên khách hàng Tên dự án Thời gian thực hiện
IDCJ/JICA Điều tra cơ bản giáo dục tiểu học tỉnh Bắc Giang (Dự án hợp tác kỹ thuật nâng cao đào tạo giáo viên theo nhóm và quản lý trường học ở Việt Nam 2004
Ban quản lý dự án giáo dục kỹ thuật và dạy nghề Tư vấn chấm thầu cho các gói thầu chương trình học liệu dạy nghề 2004
CEG Hoàn thành thiết kế dự án của Bộ kế hoạch đầu tư để tăng cường quản lý và sử dụng ODA 2004
PMU 415 Thiết kế khung thể chế cho việc thành lập Ban phát triển Lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm 2004
VUSTA Nghiên cứu các vấn đề có tính lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay 2004
IDCJ/JBIC Đánh giá trước - sau “Dự án nâng cấp cơ sở vật chất các trường tiểu học tại các vùng bị lũ lụt” 2003
IDCJ Hội thảo nghiên cứu đánh giá ODA của Nhật Bản cho Việt Nam 2003
IDCJ/JBIC Đánh giá tác động kinh tế - xã hội các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông ở miền Bắc Việt Nam – một nghiên cứu trường hợp về quốc lộ 5 và cảng Hải Phòng. 2003
Cty In Thái Dương Khảo sát thị trường giấy vở học sinh Việt Nam 2003
Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Xây dựng hệ thống quản lý giám sát các chương trình, dự án của Trung ương hội Phụ nữ Việt Nam và áp dụng vào hệ thống hội 2003 - 2004