LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

Các dự án

Tên khách hàng Tên dự án Thời gian thực hiện
SCCI-MOET-VUSTA Dịch vụ tư vấn về hình thành phương pháp luận cho việc đánh giá thực hiện dự án (Dự án giáo dục Đại học ở Việt Nam) 1999 - 2001
WB-ADB-JBIC Soạn thảo các sách hướng dẫn về xây dựng dự án và quản lý dự án cho một số cơ quan và Ban quản lý dự án 1999 - 2001
WB Hài hòa thủ tục và tạo dựng mối quan hệ đối tác giữa chính phủ Việt Nam và cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế 1998 - 2000
MOSTE Khảo sát nhu cầu sử dụng tư vấn trong nước nhằm phục vụ phát triển nguồn nhân lực trong nước; Dự án VIE/95/038. 1998
MPI Nâng cao năng lực nguồn nhân lực trong nước 1998 - 2000
UNDP Xây dựng chiến lược phát triển tư vấn Việt Nam đến năm 2010. 1998 - 1999
VEA - UNDP Dự án đào tạo công chức nhà nước 1997 - 1998
Học viện Hành chính quốc gia Đào tạo về môi trường thể chế ở một số tỉnh. 1996 - 1998
UNDP Nghiên cứu khả thi: Ciputra - Thành phố Nam Thăng Long. Xây dựng phương án đền bù và giải phóng mặt bằng. 1996 - 1997
UBND thành phố Hà Nội Nhận dạng và lập dự án VIE/95/038 "Nâng cao Năng lực Tư vấn trong nước phục vụ cho phát triển nguồn nhân lực”. 1995