LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

Các dự án

Tên khách hàng Tên dự án Thời gian thực hiện
IDCJ Hội thảo khu vực về hiệu quả viện trợ tại châu Á 2003 - 2004
BQL DA KCN tỉnh Sóc Trăng Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Trần Đề tỉnh Sóc Trăng 2003 - 2006
Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Xây dựng hệ thống quản lý giám sát các chương trình, dự án của Trung ương hội Phụ nữ Việt Nam và áp dụng vào hệ thống hội 2003 - 2004
VUSTA Nghiên cứu các vấn đề có tính lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay 2004
Ban quản lý dự án giáo dục kỹ thuật và dạy nghề Tư vấn chấm thầu cho các gói thầu chương trình học liệu dạy nghề 2004
CEG Hoàn thành thiết kế dự án của Bộ kế hoạch đầu tư để tăng cường quản lý và sử dụng ODA 2004
PMU 415 Thiết kế khung thể chế cho việc thành lập Ban phát triển Lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm 2004
IDCJ/JICA Điều tra cơ bản giáo dục tiểu học tỉnh Bắc Giang (Dự án hợp tác kỹ thuật nâng cao đào tạo giáo viên theo nhóm và quản lý trường học ở Việt Nam 2004