LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

Các dự án

Tên khách hàng Tên dự án Thời gian thực hiện
Cty In Thái Dương Khảo sát thị trường giấy vở học sinh Việt Nam 2003
IDCJ/JBIC Đánh giá trước - sau “Dự án nâng cấp cơ sở vật chất các trường tiểu học tại các vùng bị lũ lụt” 2003
IDCJ Hội thảo nghiên cứu đánh giá ODA của Nhật Bản cho Việt Nam 2003
IDCJ/JBIC Đánh giá tác động kinh tế - xã hội các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông ở miền Bắc Việt Nam – một nghiên cứu trường hợp về quốc lộ 5 và cảng Hải Phòng. 2003
IDCJ/JBIC Đánh giá tác động kinh tế của các dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở miền Bắc Việt Nam - một nghiên cứu trường hợp về quốc lộ 5 và cảng Hải Phòng 2003
IDCJ/JBIC Đánh giá tác động giao thông của các dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở miền Bắc Việt Nam - một nghiên cứu trường hợp về quốc lộ 5 và cảng Hải Phòng. 2003
Cty NewTATCO và Cty Japan Vietnam Golf Development Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty liên doanh sân golf Hà Nội 2003
GRIPS/JBIC Nghiên cứu phân tích các tác động của hạ tầng cơ sở qui mô lớn đến tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo trong bối cảnh thực hiện chiến lược CPRGS của chính phủ Việt Nam 2003
OPMAC Khảo sát thu thập dữ liệu sau đánh giá cho dự án “Hệ thống thông tin liên lạc duyên hải” 2003
WB/IMF Khảo sát độc lập quá trình thực hiện Chiến lược Toàn diện về Giảm nghèo và Tăng trưởng (CPRGS) ở Việt Nam 2003