LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

Các dự án

Tên khách hàng Tên dự án Thời gian thực hiện
UNICEF Đánh giá giữa kỳ các dự án thí điểm nước sạch và cải thiện điều kiện vệ sinh do UNICEF tài trợ 2001 - 2002
IDCJ/JBIC Khảo sát đánh giá và thu thập dữ liệu quốc gia cho Nhật Bản 2001 - 2002
WB Đánh giá của các bên liên quan về khung phát triển toàn diện 2001 - 2002
MPI Thiết lập chương trình đào tạo quản lý dự án đầu tư 2001 - 2002
VAMESP Soạn thảo sổ tay “Theo dõi và Đánh giá dự án ODA” 2001 - 2002
DANIDA Đánh giá và hoàn thiện văn kiện dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Quản lý chất thải rắn thành phố Thái Nguyên 2002
UNICEF Chuẩn bị dự án “Nâng cao năng lực Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Thái Nguyên và Hỗ trợ thể chế cho quản lý môi trường tổng hợp của tỉnh Thái Nguyên”. 2002
Thương vụ Ý Báo cáo Đánh giá cuối cùng các dự án thí điểm nước sạch và cải thiện điều kiện vệ sinh do UNICEF tài trợ. 2002
Tổng cục Du lịch Việt Nam Nghiên cứu thị trường máy nông nghiệp ở Việt Nam 2002
WISE- CONCETTI Lập hồ sơ xin cấp Dự án đầu tư Công ty Liên doanh Công nghệ giao tiếp 2002