Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 167/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 - 2025”. Theo đó, Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp thu hút các nguồn lực hợp pháp để triển khai các sáng kiến hướng tới kinh doanh bền vững.


Nguồn ảnh: tapchitaichinh.vn

Chương trình thực hiện trên phạm vi toàn quốc trong giai đoạn 2022 - 2025 với đối tượng là các doanh nghiệp khu vực tư nhân thực hiện kinh doanh bền vững, các tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững có tư cách pháp nhân thực hiện hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh bền vững.

Kinh doanh bền vững được nêu trong Chương trình bao gồm: Mô hình kinh doanh áp dụng kinh tế tuần hoàn (mô hình trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường); mô hình kinh doanh bao trùm (là mô hình huy động người thu nhập thấp tham gia trong chuỗi giá trị của DN, cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó người thu nhập thấp có thể tham gia với vai trò cung ứng, là khách hàng, là nhà phân phối hay có thể là người lao động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra các giá trị chia sẻ) và các mô hình kinh doanh bền vững khác.

Theo đó, Chương trình hỗ trợ phát triển tối thiểu 10 công cụ, giải pháp đo lường, đánh giá, công nhận các doanh nghiệp kinh doanh bền vững. Dự kiến, khoảng 10.000 doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững sẽ được hỗ trợ; góp phần đạt mức tiết kiệm năng lượng 5,0 - 7,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc; tăng năng suất lao động bình quân khoảng 7%/năm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững được hỗ trợ mức tối đa theo định mức hỗ trợ cao nhất quy định tại Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa và các nghị định hướng dẫn Luật.

Hải Anh