Theo đó, khi xác định quỹ tiền lương kế hoạch, công ty loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, lợi nhuận kế hoạch của năm trước liền kề, gồm:
- NN điều chỉnh giá, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng hoặc giảm vốn NN.
- Điều chỉnh cơ chế chính sách hoặc yêu cầu công ty di dời, thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu năng suất lao động và lợi nhuận của công ty.
- Công ty thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế.
- Tiếp nhận hoặc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn NN đối với doanh nghiệp tái cơ cấu.
- Đầu tư mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh.
- Chênh lệch trả thưởng so với năm trước trong công ty kinh doanh xổ số.
- Và các nguyên nhân khách quan bất khả kháng khác.
Nghị định 51/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định 50/2013/NĐ-CP và các quy định tại Nghị định này thực hiện từ ngày 01/01/2016.