Ngày 07/11/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc thay thế cho Nghị định số 60/2013/NĐ-CP trước đó. So với Nghị định 60/2013/NĐ-CP cũ, quy chế dân chủ ở cơ sở có một số thay đổi cơ bản sau:

- Về nội dung NSDLĐ phải công khai: NSDLĐ không có nghĩa vụ phải công khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; tình hình tài chính hàng năm của doanh nghiệp; tuy nhiên Nghị định lại quy định NSDLĐ phải công khai Nghị quyết Hội nghị người lao động (theo quy định cũ thì NLĐ có trách nhiệm tự phổ biến).

- Về nội dung NLĐ được quyết định: Quy định cho phép người lao động được lựa chọn gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

- Về nội dung NLĐ được kiểm tra, giám sát: bãi bỏ nội dung NLĐ kiểm tra, giám sát kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Về đối thoại tại nơi làm việc: Quy trình đối thoại sẽ được quy định ngay tại Quy chế dân chủ ở cơ sở thay vì quy định riêng Quy chế đối thoại như trước đây. Đồng thời, cũng không quy định số lượng thành phần tham gia đối thoại tối thiểu của mỗi bên là 03 người.

- Về Hội nghị người lao động: Không quy định buộc doanh nghiệp từ 100 NLĐ trở lên phải tổ chức hội nghị đại biểu; doanh nghiệp dưới 100 NLĐ phải tổ chức hội nghị toàn thể; quy chế tổ chức Hội nghị người lao động cũng sẽ được quy định như là một nội dung của Quy chế dân chủ ở cơ sở thay vì ban hành thành một Quy chế riêng.

Lê Thắng