LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN THỂ CHẾ

Trong những năm 1990 và 2000, các hoạt động nghiên cứu chính sách chủ yếu tập trung ở mảng quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo của đất nước, hoặc trực tiếp hỗ trợ các địa phương xây dựng các chính sách chiến lược phát triển của tỉnh. Tiêu biểu nhất cho giai đoạn này là sự tham gia sâu rộng của Ban vào quá trình hoàn thiện khung pháp lý của chính phủ về quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA như xây dựng nghị định 17/2001/NĐ-CP, sau đó sửa đổi bằng nghị định 131/2011 của chính phủ.

Từ năm 2010 trở lại đây, các hoạt động nghiên cứu chính sách và thể chế được mở rộng ra nhiều mảng khác nhau như đầu tư tư nhân, đấu thầu, chuyển giao công nghệ, gây quỹ của các tổ chức xã hội dân sự v.v.

Thế mạnh lớn nhất và bền vững nhất của Ban TVQL khi cung cấp các dịch vụ tư vấn chính sách và thể chế chính là khả năng kết hợp với Ban Thông tin pháp luật của Công ty để khai thác hệ thống hàng nghìn các văn bản pháp luật ở các lĩnh vực khác nhau cùng hệ thống phân tích văn bản pháp luật chính xác và hiệu quả.