LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ CẤU TRÚC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

  • Đánh giá cấu trúc và hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ theo quy định pháp luật Việt Nam.
  • Tinh chỉnh và thường xuyên cập nhật hệ thống quản trị nội bộ theo thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Tư vấn và hỗ trợ đào tạo những kỹ năng cơ bản cho nhân sự quản lý cấp cao, phù hợp với những yêu cầu của hệ thống và cấu trúc quản trị doanh nghiệp. 

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ TƯ VẤN GIẢI PHÁP

  • Nghiên cứu các cấu phần khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm khả năng tài chính, hiệu quả bán hàng, công nghệ áp dụng và tính tuân thủ luật pháp. 
  • Phối hợp và làm việc sát sao với doanh nghiệp nhằm xác định năng lực cạnh tranh trong từng hoạt động cụ thể.
  • Đánh giá năng lực cạnh tranh theo ngành nghề, quy mô doanh nghiệp và theo tiêu chuẩn Việt Nam cũng như tại các quốc gia cụ thể. 
  • Kết nối doanh nghiệp với các chuyên gia trong những hoạt động, những ngành nghề tương ứng.
  • Thành lập nhóm chuyên gia tư vấn giải pháp theo từng hoạt động cụ thể và theo yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.