LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, có chức năng thu hút người tiêu dùng. Xã hội càng phát triển thì sự sáng tạo của con người để tạo ra kiểu dáng mới ngày càng cao. Mỗi kiểu dáng mới đều mang lợi thế cạnh tranh cao so với sản phẩm cùng loại.

Chính vì vậy, kiểu dáng công nghiệp được coi là một trong những tài sản trí tuệ của con người cần được bảo vệ nhằm, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người sáng tạo ra kiểu dáng công nghiệp, chống lại các hành vi làm giả và nhái, xây dựng một xã hội lành mạnh.

CONCETTI, cung cấp các dịch vụ liên quan đến đăng ký Kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

  • Tra cứu, tư vấn đánh giá khả năng đăng ký Kiểu dáng công nghiệp.

  • Viết bản mô tả Kiểu dáng công nghiệp và hoàn thiện hồ sơ đăng ký Kiểu dáng công nghiệp.

  • Theo dõi, sửa đổi, bổ sung, giải trình các vấn đề liên quan đến đăng ký Kiểu dáng công nghiêp.

  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến chuyển giao đơn đăng ký; sửa đổi đơn; sửa đổi văn bằng bảo hộ.

  • Đại diện trong việc duy trì hiệu lực đối với văn bằng bảo hộ.