LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


TƯ VẤN ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG

Ngay từ những ngày đầu thành lập CONCETTI đã tiến hành cung cấp các khoá đào tạo về quản lý. Với các chuyên gia, nghiên cứu viên giàu kinh nghiệm cùng các mối quan hệ, cơ sở dữ liệu và tài liệu phong phú, CONCETTI đã tiến hành cung cấp thường xuyên các khoá đào tạo ngắn hạn và trung hạn trong các lĩnh vực dưới đây cho các cán bộ quản lý các cấp, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nâng cao năng lực quản lý của các đơn vị:

  • - Quản lý đầu tư

  • - Quản lý dự án

  • - Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

  • - Quản lý tài chính

  • - Quản lý Hợp đồng

  • - Quản lý mua sắm và Đấu thầu

  • - Theo dõi đánh giá dự án .