Bộ Xây dựng hiện đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Trong đó, nhiều điều kiện kinh doanh sẽ được Bộ nới lỏng hoặc bãi bỏ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh:

Đối với dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề bất động sản, điều hành giao dịch bất động sản, dự thảo đề xuất bãi bỏ hoàn toàn các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực ... chỉ giữ lại điều kiện về giáo trình hoặc tài liệu phù hợp với chương trình khung đào tạo do Bộ Xây dựng ban hành.

Đối với các ngành, nghề cần chứng chỉ hành nghề như kinh doanh hoạt động xây dựng, dịch vụ khảo sát xây dựng, dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng, dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình v.v đều được dự thảo đề xuất giảm bớt yêu cầu về số năm kinh nghiệm hoặc số dự án đã thực hiện.

Đồng thời dự thảo cũng bãi bỏ toàn bộ các quy định về điều kiện kinh doanh đối với các ngành, nghề dịch vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản ký dự án đầu tư xây dựng công trình, dịch vụ quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng, cây xanh, dịch vụ tư vấn lập quy hoạch trong lĩnh vực vật liệu xây dựng do không nằm trong Danh mục các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư.

Lê Thắng