Để bảo đảm sự tuân thủ các điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện như: kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh dịch vụ xoa bóp, kinh doanh dịch vụ bảo vệ, kinh doanh casino, kinh doanh v.v. Nghị định 96/2016/NĐ-CP của Chính Phủ đã quy định Cơ quan Công An có thẩm quyền phải thực hiện chế độ hậu kiểm về an ninh trật tự đối với những cơ sở kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Tuy nhiên, Nghị định này lại chưa quy định rõ chế độ hậu kiểm sẽ được thực hiện như thế nào.
Do đó, tại Thông tư 42/2017/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 96/2016/NĐ-CP, Bộ Công an đã hướng dẫn chế độ hậu kiểm về an ninh trật tự được thực hiện như sau:
Cơ quan Công an sẽ tiến hành hậu kiểm trong thời hạn không quá 60 ngày, kể từ ngày cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh. Việc kiểm tra này phải được thông báo bằng văn bản gửi cơ sở kinh doanh nêu rõ nội dung hậu kiểm và thời gian hậu kiểm.
Trường hợp cơ sở kinh doanh không đáp ứng một trong các điều kiện về an ninh, trật tự thì sẽ bị tạm ngừng hoạt động kinh doanh, đồng thời phải khắc phục vi phạm trong thời hạn 40 ngày theo quy định. Nếu quá thời hạn nói trên mà cơ sở kinh doanh không khắc phục được thì sẽ bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự cần chú ý quy định mới này để tuân thủ.

Lê Thắng