Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị dự kiến trình Quốc hội trong năm 2018, Chính phủ đã đề xuất bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh nhằm mục tiêu cải thiện điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng cho tổ chức, doanh nghiệp, cụ thể:
Đối với điều kiện kinh doanh lĩnh vực xây dựng: Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng theo hướng bỏ yêu cầu cá nhân tham gia quản lý, cá nhân hành nghề độc lập an toàn lao động, cá nhân tham gia quản lý dự án, kiểm định xây dựng, định giá xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định; chỉ yêu cầu chủ trì kiểm định xây dựng, chủ trì định giá xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định.
Đối với lĩnh vực nhà ở: Dự thảo đề xuất bãi bỏ ngành, nghề kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư; đồng thời cũng bãi bỏ các điều kiện kinh doanh liên quan và quy định về điều kiện của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư tại Luật Nhà ở. Theo đó tổ chức, doanh nghiệp chỉ cần phải tuân thủ các quy định chung của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và chủ động trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của mình khi đáp ứng yêu cầu của 02 Luật này.
Đối với điều kiện kinh doanh bất động sản: Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản theo hướng bỏ quy định về vốn pháp định và bổ sung quy định các doanh nghiệp đầu tư dự án bất động sản phải đáp ứng năng lực tài chính theo quy định của pháp luật về đất đai.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 62 theo hướng bỏ quy định phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và bổ sung quy định những người làm việc trong doanh nghiệp này nếu thực hiện môi giới bất động sản thì phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
Bãi bỏ khoản 3 Điều 62 về việc tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 69 theo hướng bỏ quy định phải có ít nhất 02 người phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và bổ sung quy định những người làm việc trong sàn giao dịch bất động sản nếu thực hiện môi giới bất động sản thì phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; bãi bỏ khoản 3 Điều 69 về việc sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động; đồng thời sửa đổi lại tên gọi của Điều 69 cho phù hợp với các nội dung đề xuất sửa đổi.
Các đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh trên đều dựa trên nguyên tắc giảm bớt thủ tục hành chính hoặc bãi bỏ các điều kiện không cần thiết mang tính chất ràng buộc, can thiệp vào tự do tổ chức, kinh doanh của doanh nghiệp như điều kiện vốn pháp định, điều kiện số lượng nhân lực, chứng chỉ hành nghề v.v. đang trói buộc doanh nghiệp.

Lê Thắng