Nhận thấy khởi nghiệp sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế hiện nay, ngày càng có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước có nhu cầu góp vốn hình thành quỹ đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, tuy nhiên hệ thống pháp luật hiện hành mới chỉ có khung pháp lý quy định thành lập các quỹ đầu tư chứng khoán theo Luật Chứng khoán và điều 18 Luật Hỗ trợ DNNVV về một số quy định cơ bản về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết về hoạt động đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo.
Nghị định được ban hành sẽ xác định vị trí pháp lý cho các công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Tạo điều kiện để các nhà đầu tư ngoài hình thức đầu tư trực tiếp cho doanh nghiệp khởi nghiệp còn có thể đầu tư gián tiếp thông qua các Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, Công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Theo đó, công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp; được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
Mặt khác, do tính rủi ro của hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, Dự thảo chú trọng đặt ra các yêu cầu về vốn đối với nhà đầu tư như: Công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo phải có vốn điều lệ tối thiểu là 500 triệu đồng; quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo cũng phải có số vốn góp tối thiểu là 1 tỉ đồng số vốn góp phải bằng tiền. Công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo cũng không được huy động vốn bằng phương thức đa cấp, hay sử dụng phương tiện truyền thông để kêu gọi góp vốn. Nhà đầu tư là cá nhân có thu nhập bình quân trong 2 năm tối thiểu 200 triệu đồng Việt Nam hoặc có tổng tài sản tối thiểu 500 triệu đồng Việt Nam; tổ chức có tổng tài sản tối thiểu là 01 tỷ đồng Việt Nam mới được phép tham gia lĩnh vực đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
Ngoài ra, Dự thảo còn quy định về các quản lý, hoạt động Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước để chống thất thoát ngân sách.

Nguyễn Huyền