Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Có một số thay đổi rất đáng chú ý tại Nghị định này như:

Đối với Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định thêm một loại giấy phép con mới là “chứng chỉ hành nghề quản lý dự án”. Theo đó giám đốc quản lý dự án phải được cấp loại chứng chỉ này thay vì chỉ xem xét điều kiện năng lực như trước đây.  Một điểm đáng chú ý khác là chứng chỉ năng lực xây dựng được tăng thời hạn tối đa tới 10 năm thay vì chỉ 05 năm như trước đây. Mặt khác, Nghị định còn bãi bỏ các điều kiện về số lượng người có chứng chỉ hành nghề, theo đó tổ chức hoạt động xây dựng chỉ cần đáp ứng trình độ nhân lực tại các vị trí, không bị ép buộc về quy mô nhân lực như trước.

Đối với Nghị định 79/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, Nghị định bãi bỏ các điều kiện về số giảng viên trong biên chế hoặc hợp đồng không xác định thời hạn trên tổng số giảng viên tham gia giảng dạy. Do đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản chỉ còn phải đáp ứng một điều kiện là có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với Chương trình khung đào tạo bồi dưỡng do Bộ Xây dựng ban hành.

Đối với Nghị định 11/2013/NĐ-Cp về quản lý đầu tư phát triển đô thị, bãi bỏ điều kiện vốn đầu tư thuộc sở hữu khi đầu tư dự án xây dựng khu đô thị.

Có thể thấy Nghị định đã thể hiện sự đổi mới tích cực khi bãi bỏ hầu hết các điều kiện về quy mô vốn, số lượng nhân lực vốn được đánh giá là can thiệp sâu vào quyền tự quyết của doanh nghiệp cũng như tạo rào cản không cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận thị trường. Điều này là thành quả đáng ghi nhận của Chính phủ trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp./

Lê Thắng