Trước thực trạng một số bộ, cơ quan liên quan chưa thực sự chú trọng đến công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/07/2018 nhằm tăng cường, thúc đẩy hoạt động này.

Thứ nhất, Chỉ thị phân định trách nhiệm rõ ràng cho từng đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong việc quán triệt, tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cải cách, sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, hoạt động cải cách được cụ thể bằng các nhiệm vụ, hoạt động có thời gian thực hiện rõ ràng: Trước ngày 15/08/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ phải hoàn thành việc ban hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền các văn bản để thực thi phương án cải cách (văn bản phải cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% so với quy định cũ, mang tính thực chất, không cải cách theo kiểu cơ học hoặc chỉ thay đổi tên gọi). Thời gian cho ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp với các dự thảo trên tối đa là 07 ngày. Nghiêm cấm các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành trái quy định của pháp luật. Khi xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, không tạo rào cản gia nhập thị trường, không làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp. Các bộ, cơ quan ngang bộ công bố kết quả cắt giảm, đơn giản hóa cùng lợi ích kinh tế mang lại ngay sau khi các văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được ban hành. Định kỳ hàng quý, các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về số lượng, danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và số lượng điều kiện kinh doanh (nêu rõ và giải trình sự tăng, giảm).

Thứ ba, các bộ, ban ngành liên quan phải phối hợp chặt chẽ để cùng thực hiện hoạt động cải cách. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn và kịp thời thẩm định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tạo cơ sở ban hành cho các bộ, cơ quan ngang bộ khác. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ đề cao trách nhiệm trong quá trình thẩm định, thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật để ngăn chặn việc ban hành những quy định không hợp pháp, không cần thiết, không hợp lý hoặc làm tăng chi phí cho doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, tập hợp điều kiện đầu tư kinh doanh để công bố trên Cổng thông tin quốc gia.

Hi vọng với những chỉ đạo mang tính cụ thể, quyết liệt trên của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống quy phạm pháp luật liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được cải tiến tích cực, đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và hướng tới mục tiêu lớn là góp phần cải cách thể chế chính trị, đổi mới nền kinh tế.

Kim Liên