Ngày 08/06/2018, Luật Sở hữu trí tuệ Lào mới sẽ chính thức có hiệu lực. Luật số 38/NA (15/11/2017) sẽ chính thức thay thế Luật số 01/NA (20/12/2011).

Luật Sở hữu trí tuệ mới sẽ hoàn thiện những hạn chế cũng như nâng cao hiệu quả của chính phủ Lào trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn trong thời kỳ kinh tế thị trường hiện đại.

Luật Sở hữu trí tuệ mới đã có nhiều bổ sung và điều chỉnh so với luật cũ như sau:

- Nhãn hiệu:

 + Thời hạn bảo hộ sẽ là 10 năm tính từ ngày nộp đơn đầu tiên tại Lào (giống như các quy định thời kỳ trước 2011).

 + Quy định bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều, hình động.

 + Bổ sung các quy định, quy trình, thủ tục về công bố, phản đối và hủy đơn/bằng nhãn hiệu.

- Giải pháp hữu ích:

 + Bổ sung các quy định, quy trình, thủ tục về công bố, phản đối và hủy đơn/bằng giải pháp hữu ích.

 - Sáng chế:

 + Bổ sung các quy định, quy trình, thủ tục về công bố, phản đối và hủy đơn/bằng sáng chế.

- Kiểu dáng công nghiệp.

 + Bổ sung các quy định, quy trình, thủ tục về công bố, phản đối và hủy đơn/bằng kiểu dáng công nghiệp.

- Hải quan:

 + Bổ sung các quy định, quy trình, thủ tục về việc quản lý và ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, sản phẩm vi phạm bản quyền… tại của khẩu Xuất - Nhập cảnh hàng hóa vào Lào.

- Giống cây trồng:

 + Cơ quan quản lý nhà nước về Bảo hộ Giống cây trồng là Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ Lào

 + Xây dựng hệ thống các quy định về Bảo hộ Giống cây trồng trên cơ sở các quy định của UPOV (International Union for the Protection of Plant Varieties)

 + Tiến tới đưa Lào tham gia UPOV

Toàn văn văn bản Luật số 38/NA (15/10/2017) - CHDCND Lào mời các bạn đọc tại đây. 

Để được tư vấn chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Tel: (+84) 243 934 3383
Fax: (+84) 243 825 9786
Email: concetti@hn.vnn.vn ; ip@concetti.vn

Vũ Việt Hoàng