Bất chấp việc pháp luật nước ta không thừa nhận giá trị của tiền ảo, cũng như việc thanh toán bằng tiền ảo ở Việt Nam là bất hợp pháp, hiện nay vẫn còn không ít các cá nhân, tổ chức quan tâm và thực hiện các hoạt động liên quan đến tiền ảo, coi đây như một kênh đầu tư hoặc một phương tiện trung gian thanh toán. Do chưa có khung pháp lý hoàn chỉnh để quản lý tiền ảo nên hoạt động tài chính của các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có thể bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch tiền ảo nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế.

Mới đây, ngày 13/04/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị 02/CT-NHNN về các biện pháp kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo. Theo đó, các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán sẽ không được cung ứng bất cứ dịch vụ thanh toán, thực hiện giao dịch thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, hỗ trợ xử lý, thanh toán, chuyển tiền, bù trừ và quyết toán, chuyển đổi tiền tệ, thực hiện giao dịch thanh toán, chuyển tiền qua biên giới có liên quan tới tiền ảo cho khách hàng.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng khung pháp lý nhằm quản lý, xử lý các loại tiền ảo, tài sản ảo.

Lê Thắng