Nghị quyết 01 của Chính phủ năm 2018 đặt ra yêu cầu cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa 50% các điều kiện kinh doanh hiện hành. Theo đó, các Bộ ngành đã lần lượt cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của mình như Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải... Mới đây Bộ Tài chính cũng đã công bố Dự thảo phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh của mình với 193 điều kiện kinh doanh sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa (chiếm 52,2% điều kiện kinh doanh hiện hành).

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 29 điều kiện trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng, 16 điều kiện trong lĩnh vực Hải quan, 78 điều kiện trong lĩnh vực Chứng khoán, 28 điều kiện trong lĩnh vực bảo hiểm, 19 Điều kiện trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán, 21 điều kiện trong lĩnh vực Giá và 02 điều kiện trong lĩnh vực Thuế.

Đây có lẽ là một tin vui cho các doanh nghiệp đang kinh doanh hoặc dự định đầu tư vào lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, theo rà soát thì đa phần các điều kiện kinh doanh tuy được Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ nhưng sẽ chuyển thành yêu cầu quản lý mà doanh nghiệp cần phải tuân thủ, chưa kể đến một số điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa theo phương thức thủ công là cắt gọn câu chữ. Như vậy, viêc cắt giảm, đơn giản hóa hơn 50% điều kiện kinh doanh mới chỉ là con số trên giấy tờ, chưa phản ảnh thực chất hiệu quả cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Lê Thắng