Sau một năm thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại cấp quận, cấp phường của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg ngày 09/09/2015 đã ghi nhận những chuyển biến tích cực về an toàn thực phẩm tại các địa bàn thí điểm.

Để có thêm cơ sở thực tiễn đánh giá mô hình thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp quận, cấp phường, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 23/03/2018 chỉ đạo thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại cấp huyện, cấp xã của 07 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai.

Phạm vi thí điểm không quá không quá 25% số đơn vị hành chính cấp huyện và không quá 20% số đơn vị hành chính cấp xã của đơn vị hành chính cấp huyện được lựa chọn thí điểm. Thời gian thực hiện thí điểm là 01 năm. Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

Như vậy tính đến nay đã có 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia thí điểm; tiến tới có thể sẽ nhân rộng mô hình ra toàn quốc để tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, giải quyết vấn nạn thực phẩm bẩn đang rất được người dân quan tâm.

Lê Thắng