Bộ Xây dựng đang đề xuất dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị. Trong đó, Bộ đề xuất sửa đổi Luật Xây dựng chỉ còn 8 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng, ít hơn so với quy định hiện hành là 10 loại.

Nhìn về mặt số lượng, có thể nghĩ rằng Bộ Xây dựng đang muốn siết chặt quản lý đối với hoạt động cấp phép xây dựng; tuy nhiên, thực chất đây chỉ là sự sắp xếp, phân nhóm lại các loại công trình được miễn giấy phép xây dựng mà thôi. Nếu so sánh nội dung tại Dự thảo Nghị định sửa đổi với quy định khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014, ta sẽ thấy phạm vi các công trình xây dựng được miễn giấy phép xây dựng không những không bị thu hẹp mà còn được mở rộng hơn, cụ thể:

 Các loại công trình gồm Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư; Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng; Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, lần lượt tương ứng với khoản b, đ, e Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng đã được gộp chung lại thành một nhóm “Công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng và thuộc dự án đầu tư xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở, dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt”. Dễ thấy, đối với các dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở đã có quy hoạch 1/500 thì chủ đầu tư sẽ được miễn giấy phép xây dựng khi thi công mà không bị ràng buộc bởi quy mô phải dưới 7 tầng hay tổng diện tích sàn phải dưới 500 m2 như trước đây.

Đồng thời, Dự thảo còn bổ sung thêm quy định miễn giấy phép xây dựng công trình đối với biển quảng cáo ngoài trời như sau: “Công trình xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt dưới 20m2; biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt dưới 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn; bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt dưới 40m2.”

Các quy định mới này nếu được thông qua sẽ cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư xây dựng. Người dân, doanh nghiệp có thể tiếp tục đóng góp thêm ý kiến cho dự thảo này tại đây

Lê Thắng