Để Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực sự đi vào cuộc sống, ngày 11/03/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP, trong đó hướng dẫn tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa để được hưởng sự hỗ trợ về thông tin, tư vấn, phát triển nguôn nhân lực, hỗ trợ tham gia liên kết ngành, chuỗi giá trị v.v.

Nghị định mới có một số thay đổi trong tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa so với Nghị định số 56/2009/NĐ-CP như sau:  

- Doanh nghiệp được phân loại theo 2 nhóm lĩnh vực kinh doanh thay vì ba nhóm như trước đây (gộp chung lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng);

- Tiêu chí số lượng lao động cũng được quy định rõ là số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm thay vì số lao động bình quân năm nói chung.

- Bổ sung tiêu chí về tổng doanh thu năm.

- Mức xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đó cũng được điều chỉnh lại, cụ thể:

+ Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

+ Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng.

+ Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp sẽ phải tự xác định, kê khai quy mô doanh nghiệp và nộp cho cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để được hưởng các chế độ hỗ trợ. Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai và sẽ phải hoàn trả toàn bộ kinh phí và chi phí liên quan đã nhận hỗ trợ nếu khai báo không trung thực.

Lê Thắng