Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trình Chính Phủ xem xét. Theo đó, dự thảo quy định chi tiết tiêu chí xác định DNNVV và hỗ trợ DNNVV trong tư vấn, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.
DNNVV được xác định theo 03 quy mô: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và phải đáp ứng các tiêu chí về số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm và một trong hai tiêu chí tổng nguồn vốn hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề. Cách xác định được thực hiện như sau:
- Số lao động tham gia bảo hiểm bình quân năm được xác định bằng tổng của số lao động tham gia bảo hiểm các tháng trong năm /Số tháng trong năm.
- Tổng nguồn vốn được xác định bao gồm toàn bộ các khoản nợ phải trả và nguồn vốn thuộc sở hữu của doanh nghiệp là căn cứ để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Tổng doanh thu là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp được xác định trên Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nộp cho cơ quản quản lý thuế của năm trước liền kề.
Dự thảo quy định chi tiết về hỗ trợ DNNVV trong thông tin, tư vấn và phát triển nguồn nhân lực. Cụ thể, DNNVV sử dụng tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên được miễn, giảm phí hợp đồng tư vấn. Việc miễn, giảm phí được thực hiện dưới hình thức phiếu mua hàng. Các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, lao động tại DNNVV tham gia đào tạo nghề đủ điều kiện cũng được hỗ trợ về kinh phí.


Hộ kinh doanh chuyển đổi sang DNNVV được hưởng một loạt các ưu đãi như hướng dẫn miễn phí thủ tục thành lập doanh nghiệp; miễn lệ phí đăng kí doanh nghiệp và phí công bố thông tin lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài 03 năm, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán 03 năm.
Ngoài ra, DNNVV tham gia khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được hỗ trợ dựa trên cơ sở xây dựng Đề án. DNNVV được tham gia Đề án khi đáp ứng được các tiêu chí theo quy định của pháp luật. DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ về tư vấn sở hữu trí tuệ, phát triển tài sản trí tuệ; các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn, thử nghiệm sản phẩm, mô hình kinh doanh mới; chuyển giao công nghệ; xúc tiến thương mại và sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung. DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được hỗ trợ về liên kết sản xuất, kinh doanh; phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường; tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; các thủ tục về sản xuất, giám định, chứng nhận chất lượng.

Nguyễn Huyền