CONCETTI chính thức được Sở KHCN tỉnh Sơn La lựa chọn là đơn vị tư vấn chủ trì thực hiện dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn Sông Mã” cho sản phẩm nhãn của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La” (gọi tắt là dự án xây dựng NHCN nhãn Sông Mã) vào ngày 7.4.2016. Thời gian thực hiện dự án NHCN nhãn Sông Mã là 02 năm với nguồn vốn từ ngân sách của Tỉnh. Khi dự án hoàn thành, việc bảo hộ thành công NHCN Nhãn Sông Mã là tiền đề phát triển thương hiệu nhãn Sông Mã thành một thương hiệu mạnh của địa phương; Góp phần bảo tồn và phát triển vùng nhãn Sông Mã thành vùng kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng và hiệu quả của sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Hội đồng tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “ Nhãn - Sông Mã ” cho sản phẩm nhãn của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

(Nguồn: Sở KHCN Sơn La)

Sau khi nhận thông báo được lựa chọn làm đơn vị chủ trì thực hiện dự án NHCN nhãn Sông Mã, CONCETTI nhanh chóng lên kế hoạch cụ thể về các hoạt động sắp tới, phân công cán bộ thực hiện, đồng thời phối hợp với các bên liên quan triển khai dự án. Trước đó, CONCETTI đã xây dựng và thực hiện thành công một số dự án xây dựng nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm của tỉnh Quảng Ninh, tiêu biểu như NHCN Rượu mơ Yên Tử, NHCN Rượu ba kích Quảng Ninh, NHCN Nước mắm Cái Rồng, CDĐL Mai vàng Yên Tử, CDĐL Ngán Quàng Ninh.