LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Kể từ  năm 1993 khi nối lại quan hệ với cộng đồng tài trợ quốc tế đến nay Việt Nam đã có quan hệ hợp tác với rất nhiều các nhà tài trợ song phương, đa phương và các tổ chức phi chính phủ. Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được huy động phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và đã đem lại những thành tựu bước đầu quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường thể chế, phục vụ công cuộc xoá đói giảm nghèo của Việt Nam. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu suất và hiệu quả của các chương trình, dự án phát triển, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ chính thức bằng nguồn vốn ODA.

Việt Nam đã, đang và cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản lý để có đủ năng lực tiếp nhận và triển khai hiệu quả các dự án nói trên. CONCETTI là một trong những đơn vị đóng góp tích cực kiến thức và sức lực của mình vào việc tư vấn nhằm đáp ứng nhu cầu quốc tế đối với Việt Nam.

       Với sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề liên quan đến ODA và bề dày kinh nghiệm của mình CONCETTI đã từng làm nhà thầu chính cho hơn 50 dự án ODA của các nhà tài trợ lớn như WB, IMF, ADB, UNDP, JBIC, JICA, DANIDA, VNCI... và còn nhiều tổ chức quốc tế khác.

       Đặc biệt  CONCETTI còn là đơn vị được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn tham gia vào quá trình hoàn thiện khung pháp lý của chính phủ về quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA như:

 • - Xây dựng Nghị định 17/2001/NĐ - CP về Quy chế quản lý và sử dụng ODA.

 • - Nghị định 131/2007/NĐ  - CP sửa đổi

 • - Nghị định 17/2001/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện

Chúng tôi khẳng định đây chính là thế mạnh đã chứng minh năng lực khác biệt của CONCETTI so với các công ty tư vấn trong nước khác.

 

Năng lực cung cấp dịch vụ:

 1. Nghiên cứu, phân tích và đánh giá tác động, hiệu quả thực hiện thể chế, chính sách về ODA đồng thời đưa ra các khuyến nghị và các biện pháp cải thiện môi trường thể chế nhằm xây dựng mô hình quản lý ODA hiệu quả và phù hợp.

 2. Nghiên cứu và tư vấn về cơ chế, chính sách hoàn thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và các vấn đề vĩ mô khác về kinh tế, xã hội.

 3. Nghiên cứu, đánh giá và tư vấn cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (như chính sách đầu tư, cải cách hành chính, ...).

 4. Nghiên cứu và xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, vùng...      

 5. Tư vấn và xây dựng các văn kiện cho chương trình dự án liên quan đến qui định xin cấp hoặc sử dụng nguồn vốn ODA.

 6. Tư vấn, nghiên cứu và đánh giá các vấn đề liên quan đến ODA như huy động và sử dụng vốn ODA, quản lý dự án ODA, hài hòa thủ tục, nâng cao năng lực, ....v…v…

 7. Xây dựng bộ tài liệu đào tạo và hướng dẫn thực hiện các bước của chu trình dự án ODA như: Lập và chuẩn bị dự án, thẩm định, thực hiện, quản lý dự án, theo dõi và đánh giá dự án ODA.

 8. Thực hiện các dự án khảo sát điều tra xã hội học.